СИКАПҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИ

Монголын хөрөнгийн биржийн TOП-20 индекс

Хувьцаа гаргах бэлтгэл шатанд үүсэх асуудал

Яагаад? Хэзээ? Хаана? Аль байгууллагатай? Яаж? зэрэгт хариулах

Бэлтгэл
Яагаад хувьцаа гаргаж байгаа юм? Хувьцаат компани болох давуу тал? Хэзээ гаргах вэ? Аль хөрөнгийн биржийг сонгох вэ? Аль компаниар үйлчлүүлэх үү? Яаж бэлтгэл ажлаа эхлүүлэх вэ? асуултыг тавина.

Товч мэдээлэл

Яагаад хувьцаа гаргаж байгаа юм? Хувьцаат компани болох давуу тал?
Хувьцаагаа нийтэд санал болгоход Санхүүгийн зохицуулах хороо, Хөрөнгийн биржийн хяналтын .

Хэзээ гаргах вэ?
Нээлттэй компани болох шалгуурт хөрөнгийн бүртгэл үнэлгээг нарийвчлан тогтоож өгснөөр өмчлөл, хувьцаанд ногдох санлын эрх зэргээр компанийн удирдлага, хяналтын тогтолцоо нарийвчлан тогтоно.

Аль хөрөнгийн биржийг сонгох вэ?
Дотоод мэдээллийг ашиглах, хувьцааны хууль бус арилжаа хийгдэхээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор, нэгдмэл сонирхолтой этгээд, харилцагч компани байгууллагын талаар нээлттэй болох шалгалтын шатанд сайтар хянагддаг.

Аль компаниар үйлчлүүлэх үү?
Нээлттэй компани болсноор тогтмол хугацаанд үйл ажиллагаа, санхүүгийн мэдээллүүдийг олон нийтэд мэдээллэх, татварын болон аудитын шалтгалтад тогтмол хугацаанд хамрагдаж тайлагнах үүрэг хүлээдэг. Ажиллагсад болон харилцагч компани, зохицуулах төрийн байгууллагатай хамтран хөрөнгө оруулагчид хувьцаа эзэмшигчдийн итгэлийг хүлээж хариуцлагатай ажиллах үүрэгтэй.

Яаж бэлтгэл ажлаа эхлүүлэх вэ?
Нээлттэй компани болсноор тогтмол хугацаанд үйл ажиллагаа, санхүүгийн мэдээллүүдийг олон нийтэд мэдээллэх, татварын болон аудитын шалтгалтад тогтмол хугацаанд хамрагдаж тайлагнах үүрэг хүлээдэг. Ажиллагсад болон харилцагч компани, зохицуулах төрийн байгууллагатай хамтран хөрөнгө оруулагчид хувьцаа эзэмшигчдийн итгэлийг хүлээж хариуцлагатай ажиллах үүрэгтэй.

Холбогдох хаяг
www.secap.mn “СИКАП ҮЦК” ХХК

Мэдээллээс ишлэл авах болон бүхэлд нь ашиглах бол “СИКАП ҮЦК” ХХК тай холбогдож зөвшөөрөл авна уу. Зөвшөөрөлгүй ашиглахыг хориглоно.

Хувьцаат компанийг хүмүүс хэрхэн хардаг вэ?

Хувьцаат компани боллоо гэдгийг гаднаас таван өөр байдлаар хардаг.

Бэлтгэл
Нээлттэй компани болсноор хувийн эзэмшил өмчлөлийн хэлбэрээс ангид шинэ тогтолцоо, өөрчлөлт хийгдэх тул сэтгэл санаа, байр сууриа илэрхийлэх наад захын бэлтгэл хувьцаа эзэмшигчид хэрэгтэй.

Товч мэдээлэл

Шаардлагатай мэдээллийг зохистой үед нь мэдэгдэх:
Хөрөнгө оруулагчдыг хамгаалах зорилго, хувьцааны үнийг бодитой байлгахаар компанийн зүгээс шаардлагатай гэж мэдээллийг хөрөнгө оруулагч, хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэх ёстой. Ингэхдээ эрсдлийг хэрхэн тооцох тухай мэргэжлийн байгууллагаас зөвлөгөө авах шаардлагатай.

Хөрөнгө оруулагчдад хандсан эрчимтэй ажиллах:
Хөрөнгө оруулагчид болон хувьцаа эзэмшигчидтэй найрсаг харилцааг хадгалах зорилготой үйл ажиллагааг хэлнэ. Хувьцаат компани урт хугацаанд тогтвортой үйл ажиллагаа явуулах стратегийн аргаас байгууллагын хөрөнгө оруулагч, үнэт цаасны шинжээчдэд зориулсан мэдээлэл хүргэдэг. Хувь хүмүүс болон гадаадын хөрөнгө оруулагчдад зориулан хувьцаа эзэмшигчдийн давуу эрх гэсэн үйлчилгээний хөнгөлөлт эдлүүлэх зэрэг мэдээллээ агуулж, үйл ажиллагаагаа таниулсан олон аргууд хэрэглэгддэг.

Компанийн болон Хувийн хөрөнгийг салгах:
Нээлттэй компани болох шалгуурт хөрөнгийн бүртгэл үнэлгээг нарийвчлан тогтоож өгснөөр өмчлөл, хувьцаанд ногдох санлын эрх зэргээр компанийн удирдлага, хяналтын тогтолцоо нарийвчлан тогтоно.

Компанийн дотоод бүтэц, Харилцагч байгууллагын харилцаа:
Дотоод мэдээллийг ашиглах, хувьцааны хууль бус арилжаа хийгдэхээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор, нэгдмэл сонирхолтой этгээд, харилцагч компани байгууллагын талаар нээлттэй болох шалгалтын шатанд сайтар хянагддаг.

Хуулиа дээдлэх, хуулийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулах:
Нээлттэй компани болсноор тогтмол хугацаанд үйл ажиллагаа, санхүүгийн мэдээллүүдийг олон нийтэд мэдээллэх, татварын болон аудитын шалтгалтад тогтмол хугацаанд хамрагдаж тайлагнах үүрэг хүлээдэг. Ажиллагсад болон харилцагч компани, зохицуулах төрийн байгууллагатай хамтран хөрөнгө оруулагчид хувьцаа эзэмшигчдийн итгэлийг хүлээж хариуцлагатай ажиллах үүрэгтэй.

Холбогдох хаяг:
www.secap.mn “СИКАП ҮЦК” ХХК

Мэдээллээс ишлэл авах болон бүхэлд нь ашиглах бол “СИКАП ҮЦК” ХХК тай холбогдож зөвшөөрөл авна уу.

Зөвшөөрөлгүй ашиглахыг хориглоно.

Хувьцаат компани болохын сул ба давуу тал

Өөрийн компанийн хувьцааг арилжаалсанаар ямар давуу ашиг тустайг дүгнэ.
image

Хувьцаагаа нийтэд арилжих

Хувьцаа гаргаж нийтэд арилжих нь удирдлагын стратегийн чухал алхам юм.

Бэлтгэл
Дотоод хяналтын тогтолцоог бий болгож хэвшүүлнэ.
Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, бодлого боловсруулна.
Хууль, гэрээ хэлцлийг нарийвчлан хяналт хийж зохих дүрэм, журмыг боловсруулна.
Нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тогтолцоог шинэчлэн тогтоож хэвшүүлнэ.
Харилцагч компани, холбоотой байгууллагуудад мэдэгдэж бэлтгэл хийнэ.
Ажиллагсаддаа хувьцаа эзэмшүүлэх болон хувьцаат компани болохтой уялдуулан сургалт мэдлэг олгоно.

Оролцогч байгууллага
* Санхүүгийн зохицуулах хороо
* Монголын Хөрөнгийн Бирж ХК
* Үнэт цаасны төлбөр тооцоо төвлөрсөн хадгаламжийн төв ХХК
* Брокер, диллер, андеррайтар, хөрөнгө оруулалтын зөвлөх ҮЦК
* Банк

Товч мэдээлэл
Үнэт цаасны зах зээл дээр чөлөөтэй хувьцаа нь худалдагдах компани болсноор нэг хүний өмчлөлд байсан хувийн компани нээлттэй хувьцаат компани болно. Найз нөхөд, хамаатан садан, ах дүүсээрээ эсвэл танлын хүрээнд хөрөнгө оруулалт цуглуулсан хаалттай компани нь олон нийтэд хувьцаа санал болгон арилжсанаар хувьцаат компани болно. Ингээд худалдаж аваад эзэмшсэн хувьцааны дүнгээр хариуцлага хүлээх олон хөрөнгө оруулагчидтай болсноор компанийн нэр хүнд, итгэл өснө. Энэ хэмжээгээрээ хариуцлага нэмэгдэх тул хуулийн болон хөрөнгийн оруулалт, компанийн үйлчилгээ, үйлдвэрлэлийн чанар, үйлчилгээнд тавигдах хяналт өсч компанийн зах зээлд эзлэх байр суурь батжиж, үйлдвэрлэл үйлчилгээ нэмэгдэж хөрөнгө оруулагчдын хүртэх ногдол ашиг нэмэгдэх, хувьцааны үнэ өсөх олон давуу талууд бий болно.
Хувьцаагаа хэзээ гаргах вэ? Аль зах зээлд гарах вэ? гэх мэт олон асуудал, шийдвэрлэх шаардлагатай зүйлтэй тулгарах тул мэргэжлийн байгууллагын зөвлөгөө, тусламжтайгаар үнэт цаасны зах зээлээс нэмэлт хөрөнгө оруулалтыг татаж компанийн үйл ажиллагаа өргөжүүлэх их боломж бий.

Холбогдох хаяг
www.mse.mn Монголын Хөрөнгийн Бирж ХК
www.frc.mn Санхүүгийн Зохицуулах Хороо
www.schcd.mn Үнэт цаасны төлбөр тооцоо төвлөрсөн хадгаламжийн төв

www.masd.mn Үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо

Мэдээллээс ишлэл авах болон бүхэлд нь ашиглах бол “СИКАП ҮЦК” ХХК тай холбогдож зөвшөөрөл авна уу.
Зөвшөөрөлгүй ашиглахыг хориглоно.

Хувьцаагаар хөрөнгө оруулалт хийх

Хувьцааг худалдан авах замаар хийгдсэн хөрөнгө оруулалт нь хувьцааны зах зээлээр дамжин компанийн санхүү,бизнес хөгжлийг дэмжиж байдаг. Хувьцаанд хөрөнгө оруулалт хийх нь тухайн компаний бодит нөхцөл байдал,ирээдүйн төлөвлөгөө, үйл ажиллагааг бүхэлд нь үнэлсэн үнэлгээ, амжилтын хүлээлт болдог. Банкнаас зээл авах, хөрөнгө оруулагчидтай хамтрахаас гадна,хөрөнгийн биржээр дамжуулах хувьцаагаа худалдаж хөрөнгө оруулалт татах боломжтой юм.