СИКАПҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИ

Монголын хөрөнгийн биржийн TOП-20 индекс

"МОН-ИТ БУЛИГААР" ХК-ИЙН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖААГ ТҮР ЗОГСООЛОО

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн 382 тоот тогтоолын дагуу "Мон-Ит Булигаар" ХК-ийн оноосон нэрийг "Булигаар" ХК болгож, тус компанийн нэг бүр нь 100 төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 400,212 ширхэг энгийн хувьцааг 1000 хувааж, нэг бүр нь 10 мөнгөний нэрлэсэн үнэ бүхий 400,212,000 ширхэг болгон үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулахаар болсон.

Уг шийдвэртэй холбогдуулан Санхүүгийн зохицуулах хорооны Улсын байцаагчийн 2022 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдрийн 217 тоот албан шаардлагын дагуу 2022 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдрөөс эхлэн "ҮЦТХТ" ТӨХХК-ийн өмчлөх эрхийн бүртгэлд өөрчлөлт оруулах үйл ажиллагаа бүрэн хийгдэж дуусах хүртэлх хугацаанд тус үнэт цаасны арилжааг түр зогсоолоо.

Эх сурвалж: Монголын Хөрөнгийн Бирж