СИКАПҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИ

Монголын хөрөнгийн биржийн TOП-20 индекс

“ГОВЬ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

“Говь” ХК нь 2018 оны цэвэр ашгаас нэгж хувьцаанд 6.8 төгрөгийн ногдол ашиг олгохоор шийдвэрлэсэн бөгөөд 2019 оны 4 сарын 25-ны өдрөөс эхлэн компани дээрээ олгож байсан бол ҮЦТХТ-тэй 2019 оны 12 сарын 25-ны өдөр байгуулсан гэрээний дагуу 2018 оны ногдол ашгийн үлдэгдэл болох 16,473 хувьцаа эзэмшигчдийн 76,352,838 ширхэг хувьцаанд ногдох 466,852,056.56 төгрөгийг /ХАОАТ суутгасан дүн/ хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд 2019 оны 12 сарын 31-ний өдөр байршуулсан байна.

Эх сурвалж: Монголын Хөрөнгийн Бирж